Όροι χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση plata.gr. με αναμετάδοση και απο τα ονόματα cretanstore.gr, platanias.eu

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος plata.gr θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να αποχωρήσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα  plata.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Όροι χρήσης

Τo ηλεκτρονικό κατάστημα plata.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιει ή να αλλάζει τους όρους και τους κανόνες ή τις προϋποθέσεις των συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Υποχρεωτικά και έγκαιρα θα ενημερώνονται οι καταναλωτές  του plata.gr για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από τις σελίδες του plata.gr.

 Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου plata.gr εμπίπτει στον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων του plata.gr  χωρίς έγγραφη συγκατάθεση.

Περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες του plata.gr  περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο διαδικτυακός τόπος plata.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε για λάθη που οφείλονται σε λάθη κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Περιορισμός ιευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημά plata.gr  δεν ευθύνεται για ουδεμία ζημία που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία  παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που σχετίζονατι με αυτήν από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος plata.gr  και των χρηστών ή και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων  Κρήτης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Powered By Κρητικό Κατάστημα
Cretan Store © 2018